O nas Statut

Statut Towarzystwa Przyjaciół Słońska

ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne o Towarzystwie

§ 1

 1. Towarzystwo Przyjaciół Słońska zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczności.
 2. Towarzystwo może używać skrótu TPS "Unitis Viribus"

§ 2

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4

Czas istnienia Towarzystwa jest nieograniczony.

§ 5

 1. Siedzibą Towarzystwa jest Słońsk, woj. lubuskie.
 2. Towarzystwo działa na terenie całego kraju i za granicą.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zorganizować biuro i zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cel i sposób działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ratowania i zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Słońska i okolic.
 2. Przyczynianie się do podniesienia świadomości historycznej, kulturowej i ekologicznej społeczności lokalnej.
 3. Kształtowanie postawy otwartości na innych ludzi, ich obyczaje i kulturę.
 4. Inspirowanie mieszkańców do twórczych działań na rzecz środowiska lokalnego i wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 5. Budzenie szacunku dla osiągnięć innych i dumy z własnych dokonań.
 6. Integracja społeczności lokalnej wokół kultywowanych w Towarzystwie wyżej wymienionych wartości.
 7. Współpraca ze środowiskami pokrewnymi w kraju i zagranicą.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Powołanie muzeum regionalnego i pieczę nad działalnością muzeum martyrologii.
 2. Organizowanie i uczestnictwo w regionalnych imprezach kulturalnych.
 3. Promowanie rozwoju turystyki na terenie gminy.
 4. Działalność wydawnicza.
 5. Wspieranie zgodnych ze statutem poczynań członków Towarzystwa.
 6. Przeciwdziałanie inicjatywom, zjawiskom i zachowaniom zagrażającym walorom przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym regionu.
 7. Angażowanie do realizacji własnych przedsięwzięć przedstawicieli różnych organizacji i środowisk, w tym: młodzież, osoby niepełnosprawne i ludzi uzależnionych.
 8. Gromadzenie informacji o regionie.
 9. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Promocję i organizację wolontariatu.

§ 9

 1. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa jest przeznaczany na realizację celów statutowych i nie może być podzielony między jego członków.
 2. Towarzystwo nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych akceptująca cele statutowe Towarzystwa.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, wspierająca je pomocą fizyczną lub rzeczową.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla regionu lub Towarzystwa.
 4. Członkami Towarzystwa mogą być również obywatele i stowarzyszenia zagraniczne.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu nadaje godność członka honorowego.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
  2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
  3. do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa w działalności statutowej,
  4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
  5. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu Towarzystwa,
  6. zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.

§ 14

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13, ust. 1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa poprzez swojego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w pracach statutowych władz Towarzystwa, z głosem doradczym.

§ 15

 1. Członek honorowy ma prawa określone w §13 ust. 1, pkt. do "2" do "6".
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej Zarządowi.
 2. Śmierci członka w przypadku osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej.
 3. Skreślenia z listu członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok.
 4. Wykluczenia z Towarzystwa na skutek prawomocnego orzeczenia Walnego Zgromadzenia członków za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Władz Towarzystwa i nieetyczne postępowanie.

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

§ 17

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, z wyjątkiem określonych w §20 ust. 5.  oraz w $27 ust. 1. podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania,
  2. w drugim terminie , wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowany wniosek co najmniej 20% członków zwyczajnych.
  Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w przypadku określonym w ust. 2. pkt.
  2 i 3 winno być zwołane nie później niż 3 tygodnie od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 18, ust. 3.
 3. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku, w sposób określony w § 18, ust. 3.
 4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 5. Walne Zgromadzenie Członków prowadzi przewodniczący zebrania wybrany spośród członków Towarzystwa.
 6. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.
 7. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków powinien być odczytany i przyjęty na następnym WZC.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

 1. określenie kierunków działania Towarzystwa, w szczególności zatwierdzanie Rocznych Planów Działalności Towarzystwa,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 4. uchwalenie budżetu,
 5. wybór i odwołanie członków Zarządu i komisji Towarzystwa,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
 7. udzielanie lub nie udzielanie absolutorium Zarządowi,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. rozpatrywanie wniosków, skarg i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Towarzystwa do innych organizacji,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Towarzystwa,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. powoływanie komisji celowych,
 15. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 21

 1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza, skarbnika i jednego członka, wybieranych spośród siebie na pierwszym posiedzeniu.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 5. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym każdy członek Towarzystwa.
 6. Zarząd do prowadzenia spraw Towarzystwa może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
 7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 8. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.
 9. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

§ 22

Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z regulaminem pracy zarządu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i udzielanie pełnomocnictw do takiej reprezentacji.
 2. Proponowanie szczegółowych kierunków działania. W szczególności przedkładanie pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków Rocznych Planów Działalności Towarzystwa.
 3. Przygotowywanie projektu budżetu i preliminarzy wydatków.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa.
 5. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym przez Walne Zgromadzenie Członków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. Podejmowania uchwał w sprawie członkostwa (przyjmowanie, skreślanie).
 8. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 9. Opracowanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 10. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał.

Zarząd odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybranych spośród siebie na pierwszym posiedzeniu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 23

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Towarzystwa.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania Zarządu.
 4. Zwołania Walnego Zgromadzenia Członków , w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie i terminie ustalonym statutem. W takim przypadku Walne Zgromadzenie Członków prowadzone być może przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielnie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Towarzystwa.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek Towarzystwa

§ 25

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Towarzystwa może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Zabrania się:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej "osobami bliskimi".
  2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
  4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 26

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są m.in.:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje, zapisy, darowizny, spadki,
  3. korzyści z ofiarności publicznej,
  4. wpływy z działalności gospodarczej,
  5. dywidendy należne Towarzystwu w spółkach kapitałowych,
  6. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
  7. odpłatna działalność pożytku publicznego.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
 4. Towarzystwo może przystępować do tworzenia spółek i fundacji oraz wstępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów, z przeznaczeniem na działalność statutową.
 5. Majątek Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być dzielony miedzy członków Towarzystwa.
 6. Członek Towarzystwa nie odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania finansowe Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 27

 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia
  7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VII
Przepisy Przejściowe

§ 28

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się decyzji Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną.