Turystyka Park Narodowy

Park Narodowy "Ujście Warty"

Od 1 lipca 2001 mamy na terenie naszej gminy park narodowy czyli obszar objęty najwyższą formą ochrony przyrody. Warto wiedzieć, że w Polsce są tylko 23 miejsca, które otrzymały taki status m.in. fragment Puszczy Białowieskiej, Tatry, Babia Góra czy też ruchome wydmy w okolicach Łeby. W większości dotychczas utworzonych parków narodowych chroni się przyrodę na obszarach w nieznacznym stopniu przekształconych przez człowieka. Nasz park "Ujście Warty" utworzony został na terenie całkowicie zmienionym przez melioracje rozpoczęte w końcu XVIII wieku przez króla Prus Fryderyka Wielkiego. Ponad 240 lat temu zabagniona dolina poprzecinana licznymi odnogami Warty, porośnięta była głównie wierzbami i topolami, nie było tu łąk ani pastwisk tak atrakcyjnych obecnie dla ptaków.

Ze względu na wyjątkowe znaczenie tego obszaru dla ptaków wodno-błotnych, jesienią 1999 r. została podpisana deklaracja intencji utworzenia parku narodowego przez Wojewodę Lubuskiego, wójtów i burmistrzów okolicznych gmin, pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Klubu Przyrodników oraz innych przedstawicieli społeczności lokalnej. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w kraju, która z pewnością przyspieszyła procedurę tworzenia parku. Główne cele jakie zostały sformułowane przez autorów projektu rozporządzenia to m.in.: ochrona zasobów przyrodniczych siedlisk zalewowych, rozwój turystyki ekologicznej i edukacji przyrodniczej oraz sprzyjanie ekonomicznemu rozwojowi regionu "Ujście Warty" i podnoszenie poziomu życia jego mieszkańców.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty" określa obszar w dolinie Warty (aktualne powierzchnia 8037,59 ha) położony głównie w granicach gminy Słońsk (4537,64ha) oraz Witnica (3436,01ha), między mostem w Kostrzynie na zachodzie, a mostem w Świerkocinie na wschodzie.

Ponad połowę powierzchni obecnego parku stanowi dawny rezerwat przyrody Słońsk, utworzony w celu ochrony siedlisk lęgowych wielu rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych oraz żerowisk i miejsc odpoczynku ptaków przelotnych i zimujących. Z pewnością mieszkańcy naszej miejscowości przyzwyczajeni są do ptasiego towarzystwa, bo trudno nie zauważyć ogromnych ilości kaczek, łysek czy mew lęgnących się tu każdej wiosny, czy też tysięcy dzikich gęsi przebywających każdego roku na słońskich rozlewiskach od września do marca. Ale może nie wszyscy są świadomi tego, jakie ptasie rzadkości tu występują i ściągają obserwatorów ptaków nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Więcej informacji o parku na stronie www.pnujsciewarty.gov.pl.

Zasady obowiązujące na terenie parku określa wewnętrzny regulamin.