O nas Kim jesteśmy

Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Słońska

Pomysł utworzenia TPS pojawił się w maju 2001, kiedy w Słońsku powstała pierwsza Wystawa Pamiątek Regionalnych. Jej organizatorzy wystąpili z inicjatywą założenia Towarzystwa Przyjaciół Słońska, z nadzieją, że stowarzyszeniu łatwiej będzie zorganizować w przyszłości prawdziwe muzeum. Wkrótce okazało się, że celów działania Towarzystwa jest znacznie więcej. Na pierwszym zebraniu członków - założycieli Towarzystwa w dniu 07.06.2001 r. uchwalony został statut, m.in. określający cele działania TPS.

Celem Towarzystwa jest:

 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ratowania i zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Słońska i okolic,
 • przyczynianie się do podniesienia świadomości historycznej, kulturowej i ekologicznej społeczności lokalnej,
 • kształtowanie postawy otwartości na innych ludzi, ich obyczaje i kulturę,
 • inspirowanie mieszkańców do twórczych działań na rzecz środowiska lokalnego,
 • budzenie szacunku dla osiągnięć innych i dumy z własnych dokonań,
 • integracja społeczności lokalnej wokół kultywowanych w Towarzystwie wyżej wymienionych wartości,
 • współpraca ze środowiskami pokrewnymi w kraju i zagranicą.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • powołanie muzeum regionalnego i pieczę nad działalnością muzeum martyrologii,
 • organizowanie i uczestnictwo w regionalnych imprezach kulturalnych,
 • promowanie rozwoju turystyki na terenie gminy,
 • działalność wydawnicza,
 • wspieranie zgodnych ze statutem poczynań członków Towarzystwa,
 • przeciwdziałanie inicjatywom, zjawiskom i zachowaniom zagrażającym walorom przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym regionu,
 • gromadzenie informacji o regionie,
 • aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Założyciele stowarzyszenia uchwalili, że będzie ono nosiło nazwę Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus". Unitis Viribus to łacińska sentencja oznaczająca "wspólnymi siłami".

28 listopada 2001 r. TPS uzyskało wpis sądowy do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń z numerem KRS 0000064101.

30 marca 2005 r. otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Numer konta w GBS Barlinek O/Słońsk 29 8355 0009 0035 0411 2000 0001

Sprawozdania merytoryczne z działalności opp za kolejne lata znajdują na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Załączone pliki: